ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมของเรามีความมุ่งมั่นในการมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยทุกคน ทุกท่านจบการศึกษาและผ่านการอบรมด้านทันตกรรมรากเทียมโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีประสบการณ์การรักษามากมาย นอกจากนี้ยังคอยติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในศาสตร์ความรู้แขนงนี้อย่างต่อเนื่อง

Dr. Palawat Laoharungpisit
Implantologist

 1. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Department of Oral Surgery and Stomatology, University of Bern, Switzerland 
 2. Graduate Diploma Program in Maxillofacial Prosthetic Dentistry, Mahidol University, Thailand 
 3. Certificate in Surgical Solutions to Prosthetic Problems, Nobel Biocare, Thailand 
 4. Certificate in understanding Essential Concepts for Treatment Planning in Implant Dentistry, Nobel Biocare, Thailand 
 5. Master of Science in Prosthetic Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand 
 6. PhD in Dental Science, Mahidol University 
 7. Doctors of Dental Surgery (D.D.S), Mahidol University, Thailand 
 8. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Thailand
 1. Licensed from Thai Dental Council, Thailand 
 2. Member of Thai Dental Association 
 3. Member of Prosthodontics Association of Thailand 
 4. Instructor in Prosthetic Dentistry Department, Prasarnmit University
 5. All-on-4 & Malo Clinic Bridge: Total Solution for Edentulous Patients,Malo Clinic Education, Shanghai, People’s Republic of China
 6. Congress: Minimal Invasive Implant Therapy, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 7. Training: Tooth Colored Restorative Excellence, Thai Operative Dentistry Society, Thailand
 8. Course Certificate of One-Piece Implant – A Natural Choice, Nobel Biocare, Thailand
 9. Congress: Prosthodontic Treatment-An Interdisciplinary Consideration,
 10. Congress: Contemporary Prosthodontics, Thai Prosthodontic Association, Thailand

● English
● Thai

Dr. Vishal Sehgal
Implantologist

 1. Doctor of Dental Surgery (D.D.S), First Class Honors, Rangsit University, Thailand 
 2. Master of Science (MSc) in Implantology and Dental Surgery (Studying), University of Duisburg-Essen, Germany
 3. Master of Sciences (MSc) in Implant Dentistry (Studying), Mahidol University, Thailand
 4. Certificate in Psychological First-Aid, John Hopkins University, USA
 5. Certificate in Introduction to Psychology, Yale University, USA
 6. Certificate in Training for Veneers and Invisible Aligners, Thailand
 1. Licensed from Thai Dental Council, Thailand
 2. Lecturer at School of Dentistry, King Mongkut’s Institute of Technology,
 3. Thailand Founder and Teacher of Course Entitled “ENGLISH FOR DENTISTS” in Thailand

● English
● Thai
● Hindi

Dr. Suphachai Suphangul
Implantologist

1. Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, USA
2. Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University, Thailand
3. Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University, Thailand
4. Doctor of Dental Surgery (D.D.S), Mahidol University, Thailand

1. Licensed from Thai Dental Council, Thailand
2. Associate fellowship, American Academy of Implant Dentistry, USA
3. Member of Thai Association of Dental Implantology
4. Lecturer, Faculty of Dentistry,
Mahidol University, Thailand

● English
● Thai

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียมของเรามีความมุ่งมั่นในการมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยทุกคน ทุกท่านจบการศึกษาและผ่านการอบรมด้านทันตกรรมรากเทียมโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีประสบการณ์การรักษามากมาย นอกจากนี้ยังคอยติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในศาสตร์ความรู้แขนงนี้อย่างต่อเนื่อง

ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมรากเทียม

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 5. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Department of Oral Surgery and Stomatology, University of Bern, Switzerland 
 6. Certificate in Surgical Solutions to Prosthetic Problems, Nobel Biocare, Thailand 
 7. Certificate in understanding Essential Concepts for Treatment Planning in Implant Dentistry, Nobel Biocare, Thailand 
 8. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. ดำรงตำแหน่งสมาชิกทันตแพทยสมาคม
 3. ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
 5. All-on-4 & Malo Clinic Bridge: Total Solution for Edentulous Patients,Malo Clinic Education, Shanghai, People’s Republic of China
 6. Congress: Minimal Invasive Implant Therapy, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 7. Training: Tooth Colored Restorative Excellence, Thai Operative Dentistry Society, Thailand
 8. Course Certificate of One-Piece Implant – A Natural Choice, Nobel Biocare, Thailand
 9. Congress: Prosthodontic Treatment-An Interdisciplinary Consideration,
 10. Congress: Contemporary Prosthodontics, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 • อังกฤษ
 • ไทย

ทพ. วิชาญ แซกัล
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมรากเทียม

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. Master of Science (MSc) in Implantology and Dental Surgery (Studying), University of Duisburg-Essen, Germany
 4. Certificate in Psychological First-Aid, John Hopkins University, USA
 5. Certificate in Introduction to Psychology, Yale University, USA
 6. Certificate in Training for Veneers and Invisible Aligners, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. อาจารย์ทันตแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
 3. ผู้ก่อตั้งและผู้บรรยายการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์” ในประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี

ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมรากเทียม

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, USA
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Associate fellowship, American Academy of Implant Dentistry, USA
 3. สมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย