พบกับทีมผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมของสไมล์บ็อกซ์

พวกเราจะช่วยแก้ไขปัญหาของคุณไปด้วยกัน และทำให้คุณยิ้มได้อีกครั้ง!

คลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ทุกสาขา มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่เพียบพร้อม ทั้งในสาขาทันตกรรมบูรณะ และการปรับแต่งรอยยิ้ม และยังมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกรที่มีประสบการณ์สูงในการทำหัตถการที่ซับซ้อน เช่น การฝังรากฟันเทียม การผ่าตัดยกโพรงอากาศ หรือ การปลูกกระดูกขากรรไกร คลินิกทันตกรรมของเราสามารถให้การรักษาหัตถการทั้งหมดเหล่านี้ ครบจบในที่เดียว ที่สำคัญไปกว่านั้นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมของเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยทุกคนด้วยความเคารพและความโปร่งใส

สาขาทันตกรรมรากเทียม


ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
(หมอ Kim)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 5. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Department of Oral Surgery and Stomatology, University of Bern, Switzerland 
 6. Certificate in Surgical Solutions to Prosthetic Problems, Nobel Biocare, Thailand 
 7. Certificate in understanding Essential Concepts for Treatment Planning in Implant Dentistry, Nobel Biocare, Thailand 
 8. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. ดำรงตำแหน่งสมาชิกทันตแพทยสมาคม
 3. ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
 5. All-on-4 & Malo Clinic Bridge: Total Solution for Edentulous Patients,Malo Clinic Education, Shanghai, People’s Republic of China
 6. Congress: Minimal Invasive Implant Therapy, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 7. Training: Tooth Colored Restorative Excellence, Thai Operative Dentistry Society, Thailand
 8. Course Certificate of One-Piece Implant – A Natural Choice, Nobel Biocare, Thailand
 9. Congress: Prosthodontic Treatment-An Interdisciplinary Consideration,
 10. Congress: Contemporary Prosthodontics, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล
(หมอ Tong)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, USA
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Associate fellowship, American Academy of Implant Dentistry, USA
 3. สมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. วิชาญ แซกัล
(หมอ Vishal)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. Master of Science (MSc) in Implantology and Dental Surgery (Studying), University of Duisburg-Essen, Germany
 4. Certificate in Psychological First-Aid, John Hopkins University, USA
 5. Certificate in Introduction to Psychology, Yale University, USA
 6. Certificate in Training for Veneers and Invisible Aligners, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. อาจารย์ทันตแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
 3. ผู้ก่อตั้งและผู้บรรยายการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์” ในประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี

สาขาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม


ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล
(หมอ Tong)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, USA
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Associate fellowship, American Academy of Implant Dentistry, USA
 3. สมาชิกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
(หมอ Kim)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 5. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Department of Oral Surgery and Stomatology, University of Bern, Switzerland 
 6. Certificate in Surgical Solutions to Prosthetic Problems, Nobel Biocare, Thailand 
 7. Certificate in understanding Essential Concepts for Treatment Planning in Implant Dentistry, Nobel Biocare, Thailand 
 8. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. ดำรงตำแหน่งสมาชิกทันตแพทยสมาคม
 3. ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
 5. All-on-4 & Malo Clinic Bridge: Total Solution for Edentulous Patients,Malo Clinic Education, Shanghai, People’s Republic of China
 6. Congress: Minimal Invasive Implant Therapy, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 7. Training: Tooth Colored Restorative Excellence, Thai Operative Dentistry Society, Thailand
 8. Course Certificate of One-Piece Implant – A Natural Choice, Nobel Biocare, Thailand
 9. Congress: Prosthodontic Treatment-An Interdisciplinary Consideration,
 10. Congress: Contemporary Prosthodontics, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. วิกรม ปาเตีย
(หมอ Vik)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. Certificate in SmileFast Veneer Course, UK
 3. Certificate & Training in In-Direct Veneers, India
 4. Certificate in Dental Veneer Course by Tanawat Academy, Thailand
 5. Certificate in Invisalign Course by Align Technology, Thailand
 6. Certificate in Clear Aligners by Aligner Academy, Thailand
 7. Certificate in EF Line Course by NuDent, Thailand
 8. Certificate in MOOV Clear Aligners, Masterclass, Thailand
 9. Certificate in AOSC Orthodontics Course, Thailand
 10. Certificate in E-Line Orthodontics Course, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Invisalign Platinum Provider, 2022, Thailand
 3. ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ ประเทศไทย
 4. Founder of SmileBox Oral Care Products, Thailand
 5. Founder of MOOV Clear Aligners, Thailand
 6. Founder of NOW I Love English School & Institute, Thailand
 7. Founder of Pikaboo Baby Products, Thailand
 8. Founder of Inxtinx Gym Accessories, Thailand
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี


ทพ. วิเชษฐ์ ปาเตีย
(หมอ Shesh)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. Certificate in Invisalign Course by Align Technology, Thailand
 3. Certificate in Clear Aligners by Aligner Academy, Thailand
 4. Certificate in MOOV Clear Aligners, Masterclass, Thailand
 5. Certificate in AOSC Orthodontics Course, Thailand
 6. Certificate in E-Line Orthodontics Course, Thailand
 7. Graduated from The International Baccalaureate® from NIST International School of Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Invisalign Platinum Provider, 2022, Thailand
 3. ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ ประเทศไทย
 4. Founder of SmileBox Oral Care Products, Thailand
 5. Founder of MOOV Clear Aligners, Thailand
 6. ดำรงตำแหน่งสมาชิกทันตแพทยสมาคม
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี


ทพ. วิชาญ แซกัล
(หมอ Vishal)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. Master of Science (MSc) in Implantology and Dental Surgery (Studying), University of Duisburg-Essen, Germany
 4. Certificate in Psychological First-Aid, John Hopkins University, USA
 5. Certificate in Introduction to Psychology, Yale University, USA
 6. Certificate in Training for Veneers and Invisible Aligners, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. อาจารย์ทันตแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
 3. ผู้ก่อตั้งและผู้บรรยายการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์” ในประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี


ทพ. สรณ์สิริ ปูชิตภากรณ์
(หมอ Tong)


ทพญ.วรรณพร มรรคดวงแก้ว
(หมอ Aye)


ทพ.ประกาศิต เพิ่มแสงงาม
(หมอ Tong)


ทพญ.ณัฐพร วีรยางกูร
(หมอ Pop)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์


ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
(หมอ Kim)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขากรรไกรและใบหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 4. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 5. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Department of Oral Surgery and Stomatology, University of Bern, Switzerland 
 6. Certificate in Surgical Solutions to Prosthetic Problems, Nobel Biocare, Thailand 
 7. Certificate in understanding Essential Concepts for Treatment Planning in Implant Dentistry, Nobel Biocare, Thailand 
 8. Master Course in Esthetic Implant Dentistry, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. ดำรงตำแหน่งสมาชิกทันตแพทยสมาคม
 3. ดำรงตำแหน่งสมาชิกสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
 4. อาจารย์ทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
 5. All-on-4 & Malo Clinic Bridge: Total Solution for Edentulous Patients,Malo Clinic Education, Shanghai, People’s Republic of China
 6. Congress: Minimal Invasive Implant Therapy, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 7. Training: Tooth Colored Restorative Excellence, Thai Operative Dentistry Society, Thailand
 8. Course Certificate of One-Piece Implant – A Natural Choice, Nobel Biocare, Thailand
 9. Congress: Prosthodontic Treatment-An Interdisciplinary Consideration,
 10. Congress: Contemporary Prosthodontics, Thai Prosthodontic Association, Thailand
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. วิชาญ แซกัล
(หมอ Vishal)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 3. Master of Science (MSc) in Implantology and Dental Surgery (Studying), University of Duisburg-Essen, Germany
 4. Certificate in Psychological First-Aid, John Hopkins University, USA
 5. Certificate in Introduction to Psychology, Yale University, USA
 6. Certificate in Training for Veneers and Invisible Aligners, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. อาจารย์ทันตแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
 3. ผู้ก่อตั้งและผู้บรรยายการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์” ในประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี

สาขาทันตกรรมจัดฟัน


ทพ. วิกรม ปาเตีย
(หมอ Vik)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. Certificate in SmileFast Veneer Course, UK
 3. Certificate & Training in In-Direct Veneers, India
 4. Certificate in Dental Veneer Course by Tanawat Academy, Thailand
 5. Certificate in Invisalign Course by Align Technology, Thailand
 6. Certificate in Clear Aligners by Aligner Academy, Thailand
 7. Certificate in EF Line Course by NuDent, Thailand
 8. Certificate in MOOV Clear Aligners, Masterclass, Thailand
 9. Certificate in AOSC Orthodontics Course, Thailand
 10. Certificate in E-Line Orthodontics Course, Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Invisalign Platinum Provider, 2022, Thailand
 3. ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ ประเทศไทย
 4. Founder of SmileBox Oral Care Products, Thailand
 5. Founder of MOOV Clear Aligners, Thailand
 6. Founder of NOW I Love English School & Institute, Thailand
 7. Founder of Pikaboo Baby Products, Thailand
 8. Founder of Inxtinx Gym Accessories, Thailand
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี


ทพ. วิเชษฐ์ ปาเตีย
(หมอ Shesh)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 2. Certificate in Invisalign Course by Align Technology, Thailand
 3. Certificate in Clear Aligners by Aligner Academy, Thailand
 4. Certificate in MOOV Clear Aligners, Masterclass, Thailand
 5. Certificate in AOSC Orthodontics Course, Thailand
 6. Certificate in E-Line Orthodontics Course, Thailand
 7. Graduated from The International Baccalaureate® from NIST International School of Thailand
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 2. Invisalign Platinum Provider, 2022, Thailand
 3. ผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรมสไมล์บ็อกซ์ ประเทศไทย
 4. Founder of SmileBox Oral Care Products, Thailand
 5. Founder of MOOV Clear Aligners, Thailand
 6. ดำรงตำแหน่งสมาชิกทันตแพทยสมาคม
 • อังกฤษ 
 • ไทย
 • ฮินดี

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)


ทพ. อวิรุตต์ ตรุณทิพากร
(หมอ Tong)

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก


ทพญ. อัญชลี กุลองคณานนท์

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 2. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. ปิยะวุฒิ ฐิติศักดิ์โยธิน
(หมอ Sundae)

– Doctor of Dental Surgery (D.D.S), Faculty of Dental Medicine, Rangsit University, Thailand, 2019

– Recent studies in 3rd year Residency training program in Pediatric Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย

สาขาทันตกรรมทั่วไป


ทพญ. ปพิชญา วังตาล
(หมอ Tong)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพญ. วิชญาพร เอี่ยมชีรางกูร
(หมอ Yhee)

 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ. ภัทรวุฒิ ลิมป์ชนาภา
(หมอ)

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพญ. ดุสิตา อนุวัตเมธี
(หมอ Zein)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพญ.ชุติกาญจน์ วิเชียรรัตน์
(หมอ Tammy)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ.ปิติพล วนาสินชัย
(หมอ Mos)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพญ.นภัสสร เพิ่มความสุข
(หมอ)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ.ธนภณ สุวรรณพงษ์
 (หมอ ฺBoom)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพญ.แพรวา วานิชวงศ์
(หมอ Dina)

Doctor of Dental Surgery (DDS), Thammasat University, Bangkok, Thailand, 2021

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย


ทพ.พิชญุตม์ ภูศรีดิน
(หมอ Pitt)

 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม รับรองโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • อังกฤษ 
 • ไทย
Consultations