อัตราค่ารักษา

DIAGNOSTICS วินิจฉัย ราคา(บาท)
Routine Check-up | ตรวจฟัน Free
X-Ray Bite Wing (2 films) | ถ่ายภาพรังสีฟิล์มไบท์วิง 2 ฟิลม์ 500
X-ray Periapical Film | ถ่ายภาพรังสีฟิล์มเพอริแอบพิคัล 250.00
X-ray Panoramic | ถ่ายภาพรังสีพาโนรามิก 1,000.00
Cephalometric X-ray | ถ่ายภาพรังสีแบบเซฟฟาโลเมตริก (Cephalometric) 1,000.00
Full Mouth Periapical Film – Adult (>10 films) | ถ่ายภาพรังสีด้วยฟิล์มเพอริแอบพิคัล ทั้งปากในผู้ใหญ่ (>10 ฟิล์ม) 1,500.00
Full Mouth Periapical Film – Child (8 – 10 films) | ถ่ายภาพรังสีด้วยฟิล์มเพอริแอบพิคัล ทั้งปากในเด็ก (8 – 10 ฟิล์ม) 1,200.00
CT Scan 1-3 teeth 3,000.00
CT Scan 2 Quadrants 4,500.00
CT Full Mouth 6,000.00
PERIODONTICS ขูดหินปูน ราคา(บาท)
Teeth Cleaning | ขูดหินปูนเเละขัดฟันทั้งปาก 1000-1,500
Local Anesthesia/Infiltration | ฉีดยาชาเฉพาะที่ 100.00
Airflow | สปาฟัน 500.00
Root Planing (Per Tooth) | เกลารากฟัน (ต่อซี่) 500.00
Root Planing (Per Quadrant) | เกลาราก (ต่อ Quadrant) 2,500.00
Root Planing (Full Mouth) | เกลารากทั้งปาก 10,000.00
Bone Graft | ปลูกกระดูก 10000-20,000
Crown Lengthening | ปรันระดับกระดูกสำหรับการบูรณะฟัน 4000-7000
Frenectomy | ตัดฟรีนุ่ม 4000-5,000
Root Coverage | ปลูกเหงือกคลุมรากฟัน 7000-18,000
Temporary Splint | ยึดฟันที่โยก (Splint) 1,000.00
Ridge Augmentation | ผ่าตัดเสริมสันเหงือก 7000-10,000
OPER อุดฟัน ราคา(บาท)
Composite (Tooth Color) Filling – 1 surface| อุดฟันที่มีสีเหมือนฟัน 1 ด้าน 1000-1300
Composite (Tooth Color) Filling – 2 surfaces | อุดฟันที่มีสีเหมือนฟัน 2 ด้าน 1400-1,700
Composite (Tooth Color) Filling – 3 surfaces | อุดฟันที่มีสีเหมือนฟัน 3 ด้าน 1800-2,100
Composite (Tooth Color) Filling – 4 surfaces | อุดฟันที่มีสีเหมือนฟัน 4 ด้าน 2200-2,500
Inlay/Onlay | อุดฟัน Inlay/Onlay 6000-15000
Local Anesthesia/Infiltration | ฉีดยาชาเฉพาะที่ 100.00
Temporary Filling | อุดฟันชั่วคราว 500
GI Base (Vitrebond) | รองพื้น 200
GI Base (Vitrebond) & Med (Dycal) | รองพื้น และใส่ยาไดแคล 300
COSMETIC เสริมความงาม ราคา(บาท)
Consultation by Specialist | ตรวจและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับการรักษา) 500.00
Space Closing with Composite Resin 1-2 Teeth | ปิดช่องห่างระหว่างฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต 1-2 ซี่ 3000-5,000
Direct Composite Veneer 1 Tooth | ปิดผิวหน้าฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต 1 ซี่ 5,000.00
Direct Porcelain Veneer 1 Tooth | ปิดผิวฟันด้วยพอร์ซเลน 1 ซี่ 10,000.00
Gingivectomy | ตัดเหงือก บนหรือล่าง 10000-20000
Zoom Whitening (Upper & Lower) | ฟอกสีฟัน Zoom 12,000.00
Home Bleaching 3 syringes | นำ้ยาฟอกสีฟัน 3 หลอด 3,500.00
Home Bleaching Tray | ถาดฟอกสีฟัน รวมพิมพ์ปาก 1,500.00
Diagnostic Wax-up | สร้างซี่ฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง 500.00
Local Anesthesia/Infiltration | ฉีดยาชาเฉพาะที่ 100.00
SURGERY ศัลยกรรมช่องปาก ราคา(บาท)
Consultation by Surgery Specialist | ตรวจและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม (กรณีไม่รับการรักษา) 500.00
Tooth Extraction | ถอนฟันธรรมดา 1000-1,500
Wisdom Tooth Removal | ผ่าฟันคุด 2,000-6,000
Embedded Tooth Removal | ผ่าฟันฝัง 5,000-7,000
Torectomy | ตัดปุ่มกระดูก (ขากรรไกรบน หรือ ล่าง) 6000-8,000
Incision & Drain (Intra-oral) | ผ่าเหงือกเพื่อระบายหนอง 2000-3,000
Sinus Perforation Treatment | ผ่าตัดเพื่อปิดรูทะลุของโพรงอากาศ 6000-8,000
Artificial Tooth Eruption For Orthodontic Treatment| ผ่าตัดเพื่อดึงฟันฝัง 6000-8,000
Cyst Enucleation | ผ่าตัดถุงน้ำ 6000-8,000
Incisional Biopsy | ผ่าชิ้นเนื้อในช่องปากเพื่อส่งสำรวจในห้องปฎิบัติการ 4000-6,000
Sinus Lift Operation | ผ่าตัดเพื่อยกระดับไซนัส 20000-25,000
Bone Graft | ปลูกกระดูก 10000-20,000
Crown Lengthening | ปรันระดับกระดูกสำหรับการบูรณะฟัน 4000-7000
Frenectomy | ตัดฟรีนุ่ม 4000-5,000
Stitch Off | ตัดไหม (กรณีรักษาจากที่อื่น) 100
FIXED PROSTHETICS | ฟันปลอมชนิดยึดติด ราคา(บาท)
Consultation by Specialist |ตรวจและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับรักษา) 500
Crown (PFM) | ครอบฟัน Porcelain ฐานโลหะ – A 9000-17,000
Full Metal Crown | ครอบฟันด้วยโลหะทั้งหมด – B 10000-17,000
All Ceramic Crown (Non Metallic) | ครอบฟันด้วยพอร์ซเลนทั้งหมด – A 15000-18,000
Bridge | สะพานฟัน 45,000.00
Provisional Crown | ครอบฟันชั่วคราว 1,000.00
Acrylic Provisional Crown | ครอบฟันชั่วคราว ในกรณีต้องใส่เป็นระยะเวลานานเพื่อรอการรักษาอื่น 10,000.00
Prefabricated Post & Core Build Up – Anterior Teeth | เดือยฟันสำเร็จรูป & เสริมแกนฟัน (ฟันหน้า) – A 4000,5,000
Prefabricated Post & Core Build Up – Posterior Teeth | เดือยฟันสำเร็จรูป & เสริมแกนฟัน (ฟันหลัง) – A 5000-6,000
Core Build Up | เสริมแกนฟัน 2000-3,000
Crown Removal | รื้อครอบฟัน 1,500.00
Post Removal Prefabricated | รื้อเดือยฟันสำเร็จรูป – A 3000-5,000
Diagnostic Wax-up | สร้างซี่ฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง 500.00
REMOVABLE PROSTHETICS | ฟันปลอมชนิดถอดได้ ราคา(บาท)
Consultation by Specialist |ตรวจและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับรักษา) 500
Full Dentures (Upper or Lower) | ฟันปลอมชนิดถอดได้ 1 ฝา บนหรือล่าง 15,000.00
Full Dentures (Upper & Lower) | ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ บน-ล่าง 30,000.00
Removable Partial Denture – Metal Structure | ฟันปลอม 1 ซี่ ชนิดนถอดได้ ฐานโลหะ 8,500.00
Additional Tooth| ฟันปลอมซี่ถัดไป 500
Additional Metal Clasp| เพิ่มตะขอโลหะสำหรับฟันปลอม 900
Acrylic Partial Denture / Treatment Denture / TP / Immediate Denture 1 Tooth | ฟันปลอม 1 ซี่ ชนิดถอดได้ ฐานอคริลิก 2,500.00
Additional Tooth| ฟันปลอมซี่ถัดไป 500
Additional Metal Clasp| เพิ่มตะขอโลหะสำหรับฟันปลอม 900
Valpast Denture 1 Tooth | ฟันปลอมบางส่วน ชนิด Valpast 1 ซี่ 5,500.00
Additional Tooth| ฟันปลอมซี่ถัดไป 500
Tooth Color Clasp (Add on) | เพิ่มตะขอสีเหมือนฟันสำหรับฟันปลอม 2,000.00
Diagnostic Wax-up 1 Tooth | สร้างซี่ฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง 1 ซี่ 500.00
Diagnostic Wax-up (Upper or Lower) | สร้างซี่ฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง ฟันบนหรือล่าง 2,500.00
Diagnostic Wax-up (Full Mouth) | สร้างซี่ฟันจำลองด้วยขี้ผึ้งทั้งปาก 5,000.00
IMPLANTS | รากฟันเทียม ราคา(บาท)
Consultation by Specialist |ตรวจและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับรักษา) 500
NeoBioTech Implant (Korea) | รากเทียม NeoBioTech (เกาหลี) 45,000.00
Osstem (Korea) Implant | รากเทียม Osstem (เกาหลี) 45,000.00
Camlog Implant (Switzerland) | รากเทียม Camlog (สวิตเซอร์แลนด์) 55,000.00
Straumann Implant (Switzerland)| รากเทียม Straumann (สวิตเซอร์แลนด์) 65,000-70,000
Diagnostic Wax-up | สร้างซี่ฟันจำลองด้วยขี้ผึ้ง 500.00
Surgical Stent / Radiographic Stent | อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งรากเทียม 2,000.00
Periodic Maintainance | ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือ 1,500.00
Implant Uncovering | เปิดเหงือก (กรณีทำรากเทียมจากที่อื่น) 2000-3,000
Removal of Screw or Implant (Implant done else where) | รื้อรากเทียม (กรณีทำมาจากที่อื่น) 5,000-10000
Sinus Lift Operation | ผ่าตัดเพื่อยกระดับไซนัส 20000-25,000
Bone Graft | ปลูกกระดูก 10000-20,000
KIDS DENTISTRY | ทันตกรรมสำหรับเด็ก ราคา(บาท)
Prophylaxis & Flouride Therapy | ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 500.00
Cleaning | ขูดหินปูน – A 700-900
Sealant | เคลือบร่องหลุมฟัน 500
Preventive Resin Restoration – Deciduous Tooth | อุดฟันน้ำนม ด้วยคอมโพสิต & เคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 1,000.00
Preventive Resin Restoration – Permanent Tooth | อุดฟันแท้ ด้วยคอมโพสิต & เคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 1,200.00
Amalgam Filling – 1 surface | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 1 ด้าน – A 500-600
Amalgam Filling – 2 surfaces | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 2 ด้าน – A 700-800
Amalgam Filling – 3 surfaces | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 3 ด้าน – A 900-1000
Tooth Color Filling – 1 surface | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุเหมือนฟัน 1 ด้าน – A 500-700
Tooth Color Filling – 2 surfaces | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุเหมือนฟัน 2 ด้าน – A 900-1100
Tooth Color Filling – 3 surfaces | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุเหมือนฟัน 3 ด้าน – A 1200-1400
Direct Pulp Capping | ใส่ยาปิดโพรงประสาทฟันแบบ Direct 900.00
Indirect Pulp Capping | ใส่ยาปิดโพรงประสาทฟันแบบ Indirect 600
Pulpectomy | รักษาคลองรากฟันน้ำนม – A 3000-5,000
Deciduous Tooth Extraction | ถอนฟันน้ำนม 600.00
Strip Crown with Composite Resin | ครอบฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (Strip Crown) – A 2000-3,000
Stainless Steel Crown – Deciduous Tooth | ครอบฟันโลหะไร้สนิม ในฟันน้ำนม – A 3000-4000
Stainless Steel Crown – Permanent Tooth | ครอบฟันโลหะไร้สนิม ในฟันแท้ – A 3000-4000
Space Maintainer (Unilateral) | เครื่องมือเปิดช่องว่าง (ด้านเดียว) 3,000.00
Space Maintainer (Bilateral) | เครื่องมือเปิดช่องว่าง (สองด้าน) 6,000.00
Retainer | เครื่องมือสำหรับคงสภาพฟัน 2,500.00
Active Expansion Plate (Rapid) | เครื่องมือขยายขากรรไกรบนแบบ Rapid Active Plate 5,000.00
Twin Block | ทวิน บล็อก เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง 6,000.00
OCCLUSION | ทันตกรรมบดเคี้ยว ราคา(บาท)
Professional Consultation | ให้คำปรึกษา โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง – A 500.00
Occlusal Adjustment | กรอแก้ไขการสบฟัน 500.00
Soft Night Guard | เฝือกฟันชนิดนิ่ม 2,500.00
Occlusal Splint | เฝือกฟันชนิดแข็ง 6,000.00
Occlusal Splint Adjustment | กรอปรับแต่งเฝือกฟันชนิดแข็ง 500.00
Snore Guard | เครื่องมือสำหรับคนนอนกรน 9,000.00
ENDODONTICS | รักษารากฟัน ราคา(บาท)
Consultation by Endodontist | ให้คำปรึกษา โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับการรักษา) 500.00
Root Canal Treament – Anterior Teeth | รักษารากฟัน ฟันหน้า – A 6,500.00
Root Canal Treatment – Premolar | รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย – A 8,000.00
Root Canal Treatment – Molar | รักษารากฟัน ฟันกราม – A 12,000.00
Endodontic Temporary Wall | สร้างผนังด้านข้างฟันชั่วคราว ด้วยวัสดุอุดฟัน 1,200.00
Retreatment – Gutta Percha Removal | รื้อวัสดุกัตตาเปอร์ชา – A 2000-3000
Remove Broken Instrument | รื้อเครื่องมือที่หักคาในคลองรากฟัน – A 1500-3000
Perforation Repair | ซ่อมรอยทะลุของรากฟัน 1,500.00
MTA Material | วัสดุ MTA (วัสดุซ่อมรอยทะลุของรากฟัน) 3,000.00
Ortho Band for Root Canal Treatment | ติดแบนจัดฟันเพื่อการรักษารากฟัน 1,200.00
ORTHODONTICS | จัดฟัน ราคา(บาท)
Consultation by Orthodontist | ตรวจและให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน 500.00
Diagnostic Impression For Orthodontic Treatment | พิมพ์ปากวางแผนการจัดฟัน 1,850.00
Ortho Metal Bracket | จัดฟันโลหะ 52,000.00
MOOV | จัดฟันใส 39,000.00
4D Intra-oral Scan | สแกนฟันเพื่อจัดฟัน 5,000.00
Bite Turbo | ที่หนุนฟัน (ชำระครั้งแรกเท่านั้น) 1,000.00
Extra Bracket Attachment | ติดแบรกเก็ต กรณีหลุด 300.00
Mini-screws | หมุดจัดฟัน 4,000.00
Expansion Plate | เพลทขยายขากรรไกร 5,000.00
Retainers (Upper & Lower) | รีเทเนอร์ ฟันบน-ล่าง 5,000.00
Retainers (Upper / Lower) | รีเทเนอร์ ฟันบน / ล่าง 2,500.00
Retainer | รีเทเนอร์ใส ฟันบน-ล่าง 5,000.00
Retainer | รีเทเนอร์ วีเวร่า 30,000.00
Remove Orthodontic Appliance | ถอดเครื่องมือจัดฟัน กรณีจัดฟันจากที่อื่น 2,000.00
Artificial Tooth Eruption For Orthodontic Treatment| ผ่าตัดเพื่อดึงฟันฝัง 6000-8,000
Sterile 50